Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Trung tâm hành chính công Thị xã Đông Triều: Tiếp nhận và giải quyết gần 6.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực

22/07/2016 10:06:11 AM
6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm hành chính công Thị xã Đông Triều tiếp nhận và giải quyết gần 6.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực. Kết quả giải quyết được 5.497 hồ sơ (trong đó 4.631 hồ sơ giải quyết trước hạn, 943 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 12 hồ sơ quá hạn), 265 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết và 08 hồ sơ đề nghị bổ sung.

cán bộ ở Trung tâm Hành chính công thị xã hướng dẫn người dân  giải quyết hồ sơ, thủ tục

 

Đến nay, danh mục thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thị xã là 205/205 thủ tục (đạt 100%). Trung tâm thường xuyên cập nhật, tham mưu loại bỏ những thủ tục hành chính hết hiệu lực và cập nhật những thủ tục hành chính mới ban hành, đến nay có 137/205 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của 12 lĩnh vực (đạt 66,8%) được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thị xã. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với thời gian, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã đạt trên 99%./.Các tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã