Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Quy trình đầu tư

 

Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư

(theo Quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện. quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))

1. Các thủ tục hành ch nh liên quan đến các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân Tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Trung tâm Hành ch nh công; các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện) giải quyết, bao gồm:

1.1. Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch và quy hoạch xây dựng. - Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch (đối với các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc đ  có quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng cần điều chỉnh). - Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; điều chỉnh quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về quy hoạch; cấp phép quy hoạch.

1.2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Tham gia đấu giá đất quyền sử dụng đất hoặc tham gia đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. - Thủ tục liên quan đến quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.3. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thẩm định thiết kế cơ sở; chấp thuận dự án đầu tư theo quy định pháp luật xây dựng.

1.4. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường.

1.5. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

1.6. Cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Việc lập và gửi hồ sơ để giải quyết các thủ tục hành chính tại khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân tự thực hiện khi có đủ năng lực hoặc thuê tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.