Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển
Đông Triều là một đô thị trẻ nằm phía Tây tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 396,6 km2, dân số trên 17 vạn dân, có 21 đơn vị hành chính (6 phường, 15 xã). Thị xã Đông Triều được thành lập theo Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, với 6 phường và 15 xã. Định hướng phát triển của thị xã Đông Triều được xác định trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đảng bộ thị xã, đến năm 2020 Đông Triều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại III, đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh.
Mục tiêu phát triển đến năm 2020
Tầm nhìn đến năm 2030