Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Thủ tục đầu tư

 • Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp)

  • Các bước triển khai

   Tên thủ tục

   Cơ quan thẩm định

   Cơ quan phê duyệt

   Thời gian giải quyết

   (Ngày làm việc)

   1

   Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   Ủy ban nhân dân tỉnh

   9

   2

   Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   20

   3

   Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   20

   4

   Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

    

    

   Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   Ban Quản lý Khu kinh tế

    

   Ban quản lý khu kinh tế

   Ủy ban nhân dân tỉnh

    

    

   Ban quản lý khu kinh tế

   15

    

    

   10 (03)*

   5

   Thẩm định thiết kế cơ sở

   Sở Xây dựng (Sở chuyên ngành)

    

   8-12

   6

   Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   Ban Quản lý Khu kinh tế

   20

   7

   Thủ tục giao đất, cho thuê đất

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   Ủy ban nhân dân tỉnh

   20

   8

   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   20

   9

   Thủ tục Cấp phép xây dựng

   Ban quản lý khu kinh tế

    

   20

   Đối với các dự án thực hiện thử tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không phải trường hợp chấp nhận chủ trương đầu tư) thời gian là 10 ngày làm việc. Đối với dự án thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Chủ trương đầu tư thì sau 03 ngày Ban quản lý khu Kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Tham khảo thêm tại quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, tuht tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

    

 • Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp)

  • Các bước triển khai

   Tên thủ tục

   Cơ quan thẩm định

   Cơ quan phê duyệt

   Thời gian giải quyết

   1

   Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch

   Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

   UBND tỉnh

   09

   2

   Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

   Sở Xây dựng

   UBND tỉnh

   20

   3

   Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

   Sở Xây dựng

   UBND tỉnh

   20

   4

   Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

    

   Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

   Sở Kế hoạch và Đầu tư

   UBND tỉnh

   15

    

   10 (03)*

   5

   Thẩm định thiết kế cơ sở

   Sở Xây dựng (Sở chuyên ngành)

    

   08-12

   6

   Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   Ủy ban nhân dân tỉnh

   20

   7

   Thủ tục giao đất, cho thuê đất

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   Ủy ban nhân dân tỉnh

   20

   8

   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   Sở Tài nguyên và Môi trường

   20

   9

   Thủ tục Cấp phép xây dựng

   Sở Xây dựng

    (Ủy ban nhân dân địa phương)

    

   20

   * Đối với dự án thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không phải trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư) thời gian là 10 ngày làm việc. Đối với dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp Chủ trương đầu tư thì sau 03 ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   * Tham khảo thêm tại Quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)