Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

01/09/2016 03:40:25 PM
Từ ngày 01/9/2016 Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều triển khai giải quyết thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3 (nộp hồ sơ trên môi trường mạng qua trang web:http://dichvucong.quangninh.gov.vn) với 149 thủ tục của 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã; 44 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ngành dọc trên địa bàn (Chi cục thuế, BHXH) và 12 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/phường:

 

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG

TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực Y tế (03 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

2

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

3

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

II

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (20 thủ tục)

1

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ.

2

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ

3

Thủ tục đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ

4

Thủ tục Sáp nhập và chia tách nhà trường, nhà trẻ

5

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ.

6

Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học

7

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

8

Thủ tục Sáp nhập và chia, tách trường tiểu học để thành lập mới

9

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường tiểu học

10

Thủ tục Giải thể trường tiểu học

11

Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS

12

Thủ tục cho phép trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

13

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS

14

Thủ tục Sáp nhập và chia, tách trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS để thành lập mới

15

Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS

16

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở

17

Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở

18

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

19

Thủ tục Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

20

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp

III

Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin (08 thủ tục)

1

Thủ tục Công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa", "thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "tổ dân phố văn hóa" và tương đương; "xã, phường, thị trấn văn hóa" và "thôn, khu, phố văn hóa" và tương đương

2

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

3

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Thủ tục Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

7

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

8

Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

IV

Lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch (23 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

2

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

3

Thủ tục Tạm ngừng hộ kinh doanh

4

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã

6

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp  hợp tác xã

7

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

8

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia

9

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách

10

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

11

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

12

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

13

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

14

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

15

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

16

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

17

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

18

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

19

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

20

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

21

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

22

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

23

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

V

Lĩnh vực Công thương (14 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

3

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

4

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

8

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

9

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

11

Thủ tục Cấp lại, Điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

12

Thủ tục Cấp xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

13

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

14

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương

VI

Lĩnh vực Giao thông vận tải (15 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu

2

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu

3

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu (nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

5

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7

Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

8

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất đăng ký

9

Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

10

Thủ tục Cấp phép mở bến khách ngang sông

11

Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

13

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ

14

Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

15

Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

VII

Lĩnh vực Xây dựng (21 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

3

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị

6

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị

7

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm

8

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại đô thị

9

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình và công trình tạm

10

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

11

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

13

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện

14

Thủ tục Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện

15

Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch

16

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch

17

Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch 

18

Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

19

Thủ tục Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng

20

Thủ tục Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng

21

Thủ tục Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến

VIII

Lĩnh vực Kinh tế (Nông nghiệp và PTNT)  (06 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

4

Thủ tục Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý)

6

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm        thủy sản

IX

Lĩnh vực Thủy sản (04 thủ tục)

1

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

2

Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

3

Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV

4

Thủ tục Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV

X

Lĩnh vực Lao đông Thương binh và Xã hội (04 thủ tục)

1

Thủ tục Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên         Quảng Ninh

2

Thủ tục Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

3

Thủ tục Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ

4

Thủ tục Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ

XI

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (03 thủ tục)

1

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

2

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

3

Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất

XII

Lĩnh vực Nội vụ (28 thủ tục)

1

Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

5

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của nhà chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

6

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

7

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

8

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

10

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

11

Thủ tục thành lập hội

12

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

13

Thủ tục chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội

14

Thủ tục đổi tên hội

15

Thủ tục hội tự giải thể

16

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

17

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

18

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

19

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

20

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

21

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

22

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

23

Thủ tục hợp nhất, sáp nhât, chia, tách, quỹ

24

Thủ tục đổi tên quỹ

25

Thủ tục quỹ tự giải thể

26

Thủ tục  thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

27

Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

28

Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

   

Tổng số TTHC trực tuyến mức độ 3 là 149/231 thủ tục

 

 

 

 

 

         

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU CỦA ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC (BHXH, THUẾ)

 

I

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI (21 Thủ tục)

 

 

1

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

 

2

Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng

 

3

Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

4

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

5

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

6

Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

 

7

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

 

8

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

9

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

10

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội

 

11

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

12

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 

13

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

 

14

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

15

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

 

16

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 

17

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

 

18

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

19

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

20

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

21

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

 

II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THUẾ (23 thủ tục)

 

 

1

Thủ tục Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc).

 

2

Thủ tục Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

 

3

Thủ tục Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

 

4

Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 

5

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 

6

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập

 

7

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

 

8

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất

 

9

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất

 

10

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

 

11

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

 

12

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

 

13

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia

 

14

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

 

15

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

 

16

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

 

17

Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi

 

18

Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

 

19

Thủ tục  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

20

Thủ tục Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

 

21

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

 

22

Thủ tục Cấp lại Thông báo mã số thuế

 

23

Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

 

Tổng số TTHC ngành dọc: 44 thủ tục

 

 

 

       

DANH SÁCH TTHC MỨC ĐỘ 3

 THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

 

STT

 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

LĨNH VỰC

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

2

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

4

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Nội vụ

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Nội vụ

6

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

7

Đăng ký kết hôn

Tư pháp

8

Đăng ký khai sinh

Tư pháp

9

Đăng ký lại việc kết hôn

Tư pháp

10

Đăng ký lại việc sinh

Tư pháp

11

Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Tư pháp

12

Đăng ký việc giám hộ

Tư pháp

 

Tổng số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 là 12 thủ tục

 Các tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã