Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Chủ nhật, ngày 14/7/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Đông Triều nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

21/07/2016 02:30:38 PM
Theo Quyết định công bố kết quả xếp hạng và đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đông Triều xếp hạng 7 trong 14 huyện, thị xã, thành phố.

 

Với quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn thị xã với phương châm “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là ưu tiên cao nhất của thị xã”, Đông Triều đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với thị xã.

 

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính giải quyết qua trung tâm hành chính công

 

Các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cụ thể 6 nội dung của cải cách hành chính gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Trong đó chú trọng tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến các xã, phường về công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công. Tập trung tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính, các nội dung của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, cụ thể về nội dung, các tiêu chí thành phần của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và pháp luật liên quan để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với thị xã Đông Triều hiện nay.

Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn; trong đó tập trung kiểm tra, rà soát các quy định, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính với nhau trên các lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục…, qua đó phát hiện, đề xuất hủy bỏ các thủ tục rườm rà, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tiếp tục triển khai tập huấn về quản lý, khai thác hệ thống chính quyền điện tử cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu xử lý công việc và khai thác tối đa các tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng về quản trị, điều hành hệ thống thông tin; bồi dưỡng nâng cao trình độ về an toàn bảo mật cho các cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm phụ trách quản trị hệ thống bảo mật phục vụ cho hệ thống thông tin của chính quyền điện tử; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và chính quyền điện tử cho cán bộ công chức cấp xã, thôn và nhân dân trên địa bàn thị xã; cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính còn thiếu, các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của thị xã; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, dịch vụ, y tế, môi trường, đầu tư, dân cư…

Tiếp tục rà soát chuyển mọi thủ tục hành chính qua Trung tâm hành chính công để triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc giải quyết đúng hẹn, đúng thời gian quy định. Tập trung triển khai hoàn thiện và đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra trước 01/6/2016.

 

Mô hình một cửa hiện đại được triển khai tại các xã, phường

 

Đổng thời đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường về chấp hành quy định về thời gian làm việc, thời gian tiếp công dân, chấp hành việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, thái độ ứng xử với tổ chức và công dân, chế độ thông tin báo cáo… nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó thị xã cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, gặp gỡ, lắng nghe để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời phát huy tích cực vai trò của cổng thông tin điện tử thị xã để công khai các thông tin về đầu tư cho doanh nghiệp. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án, thị xã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vận động người dân di dời, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

 

 

Các dự án trên địa bàn thị xã được hỗ trợ giải phóng mặt bằng,

tạo mặt bằng sạch để triển khai

 Với những nỗ lực trên của chính quyền trong công tác cải cách hành chính sẽ góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến với thị xã và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

 

 Các tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã