Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > Thủ tục đầu tư

Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp)

22/07/2016 01:44:53 PM

Các bước triển khai

Tên thủ tục

Cơ quan thẩm định

Cơ quan phê duyệt

Thời gian giải quyết

(Ngày làm việc)

1

Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

9

2

Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

20

3

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

20

4

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

Ban quản lý khu kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

Ban quản lý khu kinh tế

15

 

 

10 (03)*

5

Thẩm định thiết kế cơ sở

Sở Xây dựng (Sở chuyên ngành)

 

8-12

6

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

20

7

Thủ tục giao đất, cho thuê đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh

20

8

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

20

9

Thủ tục Cấp phép xây dựng

Ban quản lý khu kinh tế

 

20

Đối với các dự án thực hiện thử tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không phải trường hợp chấp nhận chủ trương đầu tư) thời gian là 10 ngày làm việc. Đối với dự án thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Chủ trương đầu tư thì sau 03 ngày Ban quản lý khu Kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tham khảo thêm tại quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, tuht tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 Các tin liên quan:
  Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp)
  Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp)