Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Thông báo đấu giá tài sản

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • 17 ô đất tại dự án Khu dân cư đô thị mới tại khu Kim Thành, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.
  • THÔNG BÁO " VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC BUỔI CÔNG BỐ GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU "

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  • 48 ô đất tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều

 • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Một số ô đất ở thuộc các xã, phường: Yên Thọ, Hoàng Quế, Bình Dương, Đông Triều, Tràng An, Việt Dân, Bình Khê, thị xã Đông Triều.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  • Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 47 ô đất trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Đấu giá riêng lẻ từng ô đất).

   Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 47 ô đất trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Đấu giá riêng lẻ từng ô đất), bao gồm: 07 ô đất tại phường Mạo Khê, 07 ô đất tại xã Bình Khê, 02 ô đất thuộc phường Yên Thọ, 10 ô đất thuộc phường Đức Chính, 02 ô đất thuộc phường Kim Sơn, 02 ô đất thuộc phường Tràng An, 14 ô đất thuộc xã Việt Dân, 03 ô đất thuộc phường Đông Triều

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng một số ô đất ở thuộc các xã, phường: Mạo Khê, Yên Thọ, Bình Khê, Đức Chính, Kim Sơn, Tràng An, Việt Dân, Đông Triều, thị xã Đông Triều.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 67 ô đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Yên Thọ, Bình Khê, Tràng Lương, Đức Chính, Kim Sơn, Xuân Sơn, Tràng An, Việt Dân, thị xã Đông Triều

 • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 67 ô đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Yên Thọ, Bình Khê, Tràng Lương, Đức Chính, Kim Sơn, Xuân Sơn, Tràng An, Việt Dân, thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  • Các ô đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Tràng Lường, Bình Khê, Yên Thọ, Đức Chính, Kim Sơn, Tân Việt, Hồng Thái Đông.

 • Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  • Là các ô đất tại các xã phường: Mạo Khê, tràng Lương, Bình Khê, Yên Thọ, Đức Chính, Kim Sơn, Tân Việt Hồng Thái Đông, Tràng An thị xã Đông Triều.

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất Các ô đất thuộc các xã, phường: Yên Đức, Hoàng Quế, Mạo Khê, Yên Thọ, Bình Khê, tràng Lương, Đức Chính, Kim Sơn, Tân Việt, Hồng Thái Đông, Tràng An thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã, phường: Yến Đức, Hoàng Quế, Mạo Khê thị xã Đông Triều
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã, phường: Yến Đức, Hoàng Quế, Mạo Khê thị xã Đông Triều

 • Thông báo bán đấu giá là quyền sử dụng đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Xuân Sơn, Hồng Phong, Hoàng Quế, Yên Đức, Tràng Lương, Bình Dương.
  • - Mục đích: Đất ở tại Đô thị và đất ở tại Nông thôn. - Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, Thông qua tổ chức đấu giá thu tiền cấp Quyền sử dụng đất. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

 • THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
  • THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê đất thu tiền đất
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê đất thu tiền đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  • tại trụ sở tiếp công dân thị xã

 • Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư trên địa bàn thị xã Đông Triều
  • Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư trên địa bàn thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất

  •  

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất

  •  

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  • Tài sản đấu giá là các ô đất thuộc khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê; thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Tài sản đấu giá là một số ô đất dân cư thuộc xã Hồng Phong và phường Mạo Khê thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  • Đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất ở tại các xã, phường: Mạo Khê, Hoàng Quế, Xuân Sơn thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với ô đất thuộc quy hoạch dân cư các xã, phường: Tràng An, Mạo Khê, Kim Sơn, Hưng Đạo thị xã Đông Triều

    

    

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Là các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư khu Vĩnh Xuân (khu tập thể công nhân cũ của Công ty Than Mạo Khê) phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều Là các ô đất thuộc Phường Mạo Khê, Xuân Sơn Thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều Là các ô đất thuộc Phường Mạo Khê, Xuân Sơn Thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền dử dụng đất
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền dử dụng đất là đất đân cư thuộc các xã Hoàng Quế, phường Xuân Sơn thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông tin tài sản đấu giá là một số ô đất ở dân cư thuộc xã Hoàng Quế, Phường Xuân Sơn, Mạo Khê thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các ô đất tại các xã, phường: Tràng An, Mạo Khê, Kim Sơn, Hưng Đạo thị xã Đông Triều
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các ô đất tại các xã, phường: Tràng An, Mạo Khê, Kim Sơn, Hưng Đạo thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Xuân Sơn, Đức Chính, xã Hồng Thái Tây, Hồng Phong, Yên Thọ, Bình Khê, Bình Dương thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Xuân Sơn, Đức Chính, xã Hồng Thái Tây, Hồng Phong, Yên Thọ, Bình Khê, Bình Dương thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Mạo Khê, xã Xuân Sơn, xã Hoàng Quế thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Mạo Khê, xã Xuân Sơn, xã Hoàng Quế thị xã Đông Triều

    

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc xã Hông Thái Tây, Yên Thọ, Bình Khê, Hông Phong, Phường Đức Chính thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc xã Hông Thái Tây, Yên Thọ, Bình Khê, Hông Phong, Phường Đức Chính thị xã Đông Triều

 • Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng các ô đất thuộc khu dân cư phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Kim Sơn, xã Tràng An thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Kim Sơn, xã Tràng An thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Tên tài sản là một số ô đất ở dân cư thuộc xã, phường: Hoàng Quế, Xuân Sơn, Mạo Khê thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Tên tài sản là một số ô đất dân cư thuộc các xã, phương Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Bình Khê, Bình Dương, Hồng Phòng, Xuân Sơn, Đức Chính thị xã Đông Triều

    

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông tin tài sản đấu giá là một số ô đất dân cư thuộc các xã, phường: Tràng An, Kim Sơn, Hưng Đạo thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Xuân Sơn, xã Hồng Phong, xã Bình Khê, xã Bình Dương thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Phường Xuân Sơn, xã Hồng Phong, xã Bình Khê, xã Bình Dương thị xã Đông Triều

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều Gồm 87 ô đất tại xã Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Bình Khê, Bình Dương; phường Kim Sơn thị xã Đông Triều.
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều gồm 87 ô đất tại xã Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Bình Khê, Bình Dương; phường Kim Sơn thị xã Đông Triều.

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Tên tài sản: một số ô đất ở dân cư thuộc phường Xuân Sơn và các xã Hồng Phong, Bình Khê và Bình Dương,thị xã Đông Triều

 • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  • Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đất ở dân cư các xã, phường: Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Bình Khê, Bình Dương, Kim Sơn thị xã Đông Triều

 • Thông báo về tiếp tục tổ chức đấu giá ô đất số L05 khu 4, phường Đông Triều và 11 ô đất tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất - các ô đất thuộc phường Xuân Sơn, Đức Chính, Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất - các ô đất thuộc phường Xuân Sơn, Đức Chính, Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Một số ô đất ở dân cư thuộc các xã: Yên Thọ, Hồng Phong và các phường: Đức Chính, Xuân Sơn thị xã Đông Triều.
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Một số ô đất ở dân cư thuộc các xã: Yên Thọ, Hồng Phong và các phường: Đức Chính, Xuân Sơn thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

    

    

 • Về việc áp dụng giá đất để giao đất đối với trường hợp đã đấu giá 02 lần nhưng không thành trên địa bàn xã Hồng Phong
  • Về việc áp dụng giá đất để giao đất đối với trường hợp đã đấu giá 02 lần nhưng không thành trên địa bàn xã Hồng Phong

 • Thông báo đấu giá tài sản - là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều
  • Thông báo đấu giá tài sản - là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Việt Dân thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Việt Dân thị xã Đông Triều

    

    

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã: Bình Khê, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã: Bình Khê, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã, phường: Tân Việt, Tràng Lương, An Sinh, Yên Đức, Yên Thọ, Hồng Thái Tây, Đông Triều, Hưng Đạo thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã, phường: Tân Việt, Tràng Lương, An Sinh, Yên Đức, Yên Thọ, Hồng Thái Tây, Đông Triều, Hưng Đạo thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã, phường Bình Khê, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong và Mạo Khê thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã, phường Bình Khê, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong và Mạo Khê thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

    

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.
  • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.
  • - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều), UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    Phường Mạo Khê

   Tháng 8 – Đợt 1 – 24 ô đất.

    1. Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư ngành than)

   Lô L1

     Ô số: 01; 07

   02

   185.0

   6.012.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 46

   01

   100.0

   5.372.400

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 02; 03; 04; 05; 06

   05

   100.0

   5.010.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 18; 47; 48; 49; 53; 54; 55; 56.

   08

   100.0

   4.884.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 2 – 34 ô đất.

   Lô L2

     Ô số: 01

   01

   120.0

   3.575.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 02; 03; 04; 05; 06; 07.

   06

   100.0

   3.250.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 08

   01

   125.0

   2.925.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 09

   01

   132,5

   2.925.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 10

   01

   147,5

   2.925.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 11

   01

   162,5

   2.925.000

   15.000.000

   200.000

    Lô L4

     Ô số: 01; 07

   02

   185

   5.076.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 02; 03; 04; 05; 06

   05

   100.0

   4.230.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47.

   14

   100.0

   3.470.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 15; 40.

   02

   100.0

   3.817.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 3 – 31ô đất.

   Lô L3

     Ô số: 38

   01

   100.0

   3.575.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45.

   07

   100.0

   3.250.000

   15.000.000

   200.000

    Lô L6

     Ô số: 07

   01

   185

   5.172.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 01

   01

   185

   5.076.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 15

   01

   100.0

   4.741.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 02; 03; 04; 05; 06.

   05

   100.0

   4.230.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14.

   07

   100.0

   4.310.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 42

   01

   100.0

   3.817.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49.

   07

   100.0

   3.470.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 4 – 17 ô đất.

   Lô L5

     Ô số: 01; 07

   02

   185

   6.012.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 02; 03; 04; 05; 06.

   05

   100.0

   5.010.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17.

   10

   100.0

   4.920.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 5 – 22 ô đất.

   Lô L1

     Ô số: 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17.

   10

   100.0

   4.440.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

     Ô số: 18

   01

   100.0

   5.412.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số: 46

   01

   100.0

   4.884.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số: 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56.

   10

   100.0

   4.440.000

   15.000.000

   200.000

    

   III. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

    IV. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản là QSD đất dân cư tại phường Mạo Khê:

   1. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ 07h30' ngày 14/7/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7h30’ đến 11h30’; Chiều từ 13h đến 16h30’).

   2. Địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   -  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   3. Thời gian bán hồ sơ đấu giá:

   3.1. Đợt 1: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư): 16 ô đất, có ký hiệu L1- ( 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 18; 46; 47; 48; 49; 53; 54; 55; 56).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 31/7/2017 đến 15h30' ngày 02/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 02/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   +Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 04/8/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.2. Đợt 2: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư):  gồm 34 ô đất, trong đó:

   + 11 ô đất, có ký hiệu L2 - ( 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11);

   + 23 ô đất, có ký hiệu L4 - ( 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 07/8/2017 đến 15h30' ngày 09/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 09/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   +  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 11/8/2017.

   +  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.3. Đợt 3: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư): gồm 31 ô đất, trong đó

   + 08 ô đất, có ký hiệu L3 - (38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45).

   + 23 ô đất, có ký hiệu L6 - ( 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 14/8/2017 đến 15h30' ngày 16/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 16/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 18/8/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.4. Đợt 4: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư): gồm 17 ô đất, có ký hiệu L5 - (01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 21/8/2017 đến 15h30' ngày 23/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 23/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 25/8/2017.

   +  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.5. Đợt 5: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư): gồm 22 ô đất, trong đó:

   + 10 ô đất, có ký hiệu L1 - (08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17).

   + 12 ô đất, có ký hiệu L5 - (18; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 28/8/2017 đến 15h30' ngày 30/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 30/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 01/9/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   V. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá:

   1. Hình thức và phương pháp đấu giá:

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất  trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá  đấu giá theo phương thức trả giá lên (Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm)

    a. Đấu giá theo lô đất:

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất:

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Tổ chức đấu giá lần lượt từng ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2 (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   2. Trình tự đấu giá:

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người  tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   3. Từ chối kết quả trúng đấu giá: (Điều 51, Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

   3.1. Tại cuộc bán đấu giá đấu giá (theo phương thức trả giá lên) khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

   Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

   3.2. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo quy định tại khoản 1, Điều 51, Luật đấu giá số 01/2016/QH14 nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (quy định tại khoản 6, khoản 8, Điều 39, Luật đấu giá số 01/2016/QH14).

   3.3. Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   4. Đối tượng tham gia đấu giá:

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại khoản 4, Điều 38,Luật đấu giá số 01/2016/QH14).

   5. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá:

   5.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá:

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   5.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá:

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.
  • - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I. Phường Mạo Khê - Tổng 60 ô đất

   1. Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): 64 ô đất.

   Tháng 8 – Đợt 1 – 20 ô đất.

   Từ ô L2 đến ô L17 và L38; L39; L40

   19

   100

   4.700.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số L41

   1

   108

   4.700.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 2 – 17 ô đất.

   Từ ô L20 đến ô L25

   06

   100

   4.400.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô L28 đến ô L33

   06

   100

   4.400.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số L42

   1

   141,93

   4.400.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L43

   1

   139,72

   4.400.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L44

   1

   137,52

   4.400.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L26; L27

   02

   100

   3.960.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 3 – 10 ô đất.

   Ô số L1

   1

   100

   5.640.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L37

   1

   100

   5.640.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L19

   1

   100

   5.280.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V1

   1

   250

   2.802.600

   20.000.000

   500.000

   Ô số V2

   1

   240,62

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V4

   1

   198

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V5

   1

   218,1

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V6

   1

   290

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V15

   1

   246

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V20

   1

   193,62

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Tháng 8 – Đợt 4 – 13 ô đất.

   Ô số V3

   1

   200

   4.152.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V 9

   1

   210

   4.152.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V12

   1

   210

   4.152.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V7; V8

   2

   250

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V10; V11

   2

   210

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V13; V14

   2

   250

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V16

   1

   189

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V17

   1

   204,54

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V18

   1

   189,7

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V19

   1

   188,51

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   III. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND phường Mạo Khê thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các khu (trên địa bàn phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   IV. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản là QSD đất dân cư phường Mạo Khê:

   1. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 29/6/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7h30’ đến 11h30’; Chiều từ 13h đến 16h30’).

   2. Địa điểm mua hồ sơ đấu giá:

   -  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   3. Thời gian mua hồ sơ đấu giá:

   3.1. Đợt 1: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 20 ô đất, có ký hiệu L – ( 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;17; 38; 39; 40; 41).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 31/7/2017 đến 15h30' ngày 02/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 02/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   +Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 04/8/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.2. Đợt 2: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 17 ô đất, có ký hiệu L – ( 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 42; 43; 44);

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 07/8/2017 đến 15h30' ngày 09/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 09/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   +  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 11/8/2017.

   +  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.3. Đợt 3: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 10 ô đất, có ký hiệu L – (01; 19; 37) và V- (01; 02; 04; 05; 06; 15; 20);

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 14/8/2017 đến 15h30' ngày 16/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 16/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 18/8/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   3.4. Đợt 4: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 13 ô đất, có ký hiệu V- (3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19);

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 21/8/2017 đến 15h30' ngày 23/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 23/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 25/8/2017.

   +  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   V. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá:

   1. Hình thức và phương pháp đấu giá:

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất  trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá  đấu giá theo phương thức trả giá lên (Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm)

    a. Đấu giá theo lô đất:

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất:

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Tổ chức đấu giá lần lượt từng ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2 (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   2. Trình tự đấu giá:

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người  tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   3. Từ chối kết quả trúng đấu giá: (Điều 51, Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

   3.1. Tại cuộc bán đấu giá đấu giá (theo phương thức trả giá lên) khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

   Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

   3.2. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo quy định tại khoản 1, Điều 51, Luật đấu giá số 01/2016/QH14 nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (quy định tại khoản 6, khoản 8, Điều 39, Luật đấu giá số 01/2016/QH14).

   3.3. Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   4. Đối tượng tham gia đấu giá:

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại khoản 4, Điều 38,Luật đấu giá số 01/2016/QH14).

   5. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá:

   5.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá:

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   5.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá:

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế cho Thông báo số 28/TB-HĐĐGTS ngày 29/6/2017 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều;

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.
  • Tài sản bán đấu giá - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I. Phường Mạo Khê - Tổng 64 ô đất

   1. Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): 64 ô đất.

   Tháng 8 – Đợt 1 – 20 ô đất.

   Từ ô L2 đến ô L17 và L38; L39; L40

   19

   100

   4.700.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số L41

   1

   108

   4.700.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 2 – 19 ô đất.

   Từ ô L20 đến ô L25

   06

   100

   4.400.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô L28 đến ô L35

   08

   100

   4.400.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số L42

   1

   141,93

   4.400.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L43

   1

   139,72

   4.400.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L44

   1

   137,52

   4.400.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L26; L27

   02

   100

   3.960.000

   15.000.000

   200.000

   Tháng 8 – Đợt 3 – 12 ô đất.

   Ô số L1

   1

   100

   5.640.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L18

   1

   100

   5.640.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L37

   1

   100

   5.640.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L19

   1

   100

   5.280.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số L36

   1

   100

   5.280.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V1

   1

   250

   2.802.600

   20.000.000

   500.000

   Ô số V2

   1

   240,62

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V4

   1

   198

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V5

   1

   218,1

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V6

   1

   290

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V15

   1

   246

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V20

   1

   193,62

   3.114.000

   20.000.000

   500.000

   Tháng 8 – Đợt 4 – 13 ô đất.

   Ô số V3

   1

   200

   4.152.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V 9

   1

   210

   4.152.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V12

   1

   210

   4.152.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V7; V8

   2

   250

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V10; V11

   2

   210

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V13; V14

   2

   250

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V16

   1

   189

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V17

   1

   204,54

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V18

   1

   189,7

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số V19

   1

   188,51

   3.460.000

   20.000.000

   500.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND phường Mạo Khê thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các khu (trên địa bàn phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản là QSD đất dân cư phường Mạo Khê:

   4.1. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 29/6/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7h30’ đến 11h30’; Chiều từ 13h đến 16h30’).

   4.2. Địa điểm mua hồ sơ đấu giá:

   -  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   4.3. Thời gian mua hồ sơ đấu giá:

   4.3.1.Tháng 8 năm 2017:

   a. Đợt 1: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 20 ô đất, có ký hiệu L – ( 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 38; 39; 40; 41).

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 31/7/2017 đến 15h30' ngày 02/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 02/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   +Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 04/8/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   b. Đợt 2: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 19 ô đất, có ký hiệu L – ( 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44);

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 07/8/2017 đến 15h30' ngày 09/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 09/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   +  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 11/8/2017.

   +  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   c. Đợt 3: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 12 ô đất, có ký hiệu L – (01; 18, 19; 36; 37) và V- (01; 02; 04; 05; 06; 15; 20);

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 14/8/2017 đến 15h30' ngày 16/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 16/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 18/8/2017.

   + Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   d. Đợt 4: Bán hồ sơ đấu giá các ô đất quy hoạch sau:

   - Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường Mạo Khê): gồm 13 ô đất, có ký hiệu V- (3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19);

   - Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 07h30' ngày 21/8/2017 đến 15h30' ngày 23/8/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá từ: 07h30' đến 11h30’ và từ 13h00’ đến 16h30’ trong các ngày bán hồ sơ đấu giá.

   - Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h30' ngày 23/8/2017.

   - Thời gian, địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 25/8/2017.

   +  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá:

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều hoặc chuyển khoản qua ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

 • Về việc áp dụng giá đất để giao đất đối với trường hợp đã đáu giá 02 lần nhưng không thành trên địa bàn xã An Sinh, Phường Đức Chính và Phường Hưng Đạo
 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- Là quyền sử dụng đất dân cư tại một số vị trí trên địa bàn xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.
  • 1. Tài sản bán đấu giá - Là quyền sử dụng đất dân cư tại một số vị trí trên địa bàn xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND thị xã Đông Triều phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

   (dự kiến)

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I. Xã Yên Thọ - Tổng 04 ô đất

   1. Đất dân cư tại thôn Yên Trung (Điểm phía Tây xưởng sản xuất gỗ cao cấp và hàng vật liệu xây dựng của công ty TNHH Hà Thành): 02 ô đất.

   V01

   1

   393,3

   550.000

   5.000.000

   100.000

   V02

   1

   387,5

   550.000

   5.000.000

   100.000

   2. Đất dân cư tại thôn Yên Hòa (Điểm phía Bắc khu vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa thể thao và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cổ phần Thái Sơn 88): 02 ô đất.

   L01

   1

   388,2

   500.000

   5.000.000

   100.000

   L02

   1

   308,0

   500.000

   5.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản tại xã Yên Thọ:

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản

   Thời gian từ  7h30' ngày 08/3/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Yên Thọ, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 10/4/2017 đến ngày 12/4/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Yên Thọ và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 15h00' ngày 12/4/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 14/4/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá:

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, địa điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.
  • Tài sản bán đấu giá - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    Phường  Kim Sơn

   1. Khu Nhuệ Hổ (phía Nam Công ty TNHH Phú Gia): 38 ô.

    Ô số L1

   1

   188

   2.100.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L9; L21

   2

   173

   2.100.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L12; L32; L39

   3

   173

   1.800.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L20

   1

   225

   1.800.000

   10.000.000

   200.000

    Ô L2

   1

   170

   1.750.000

   10.000.000

   200.000

    Ô L22; L10

   2

   155

   1.750.000

   10.000.000

   200.000

    Các ô từ L3 đến L8 và từ L23 đến L28

   12

   100

   1.750.000

   10.000.000

   100.000

    Ô L11; L31; L40

   3

   155

   1.500.000

   10.000.000

   200.000

    Các ô từ L13 đến L19 và từ  L33 đến L38

   13

   100

   1.500.000

   10.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản là QSD đất dân cư khu Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn:

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 06/02/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Kim Sơn, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 06/03/2017 đến ngày 08/03/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Kim Sơn và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 08/03/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 09/03/2017.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND phường Kim Sơn có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế Thông báo số 16/TB-HĐĐGTS ngày 25/5/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã: An Sinh, Việt Dân và các phường: Hưng Đạo, Xuân Sơn, Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • Tài sản bán đấu giá - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã: An Sinh, Việt Dân và các phường: Hưng Đạo, Xuân Sơn, Mạo Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I. Phường Mạo Khê - Tổng 18 ô đất

   1. Đất dân cư khu Vĩnh Quang 1 (phía Nam NVH khu Vĩnh Quang 2):

   Ô số V-(3;6)

   2

   184

   1.200.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số V-(4; 5)

   2

   184

   1.440.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số V(7;10)

   2

   222.75

   1.620.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số V(8;9)

   2

   214.5

   1.350.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số V(11)

   1

   215.9

   1.620.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số V(12; 13; 14; 15; 16; 17; 18)

   7

   170

   1.350.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số V19

   1

   170

   1.620.000

   15.000.000

   200.000

   2. Đất dân cư khu Vĩnh Thông (giáp giếng cũ): 

   Ô số L2

   1

   104

   15.000.000

   50.000.000

   500.000

   II. Xã Việt Dân - Tổng 07 ô đất

   1. Đất dân cư tại thôn Khê Hạ(điểm 4- phía Tây Nhà xứ Đông Khê)

   Ô số: L-( 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 )

   07

   125

   700.000

   5.000.000

   100.000

   III. Xã An Sinh - Tổng 05 ô đất

   1. Đất dân cư tại thôn Ba Xã

   Ô số L06

   1

   239.6

   840.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số L07

   1

   244.8

   840.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số L08

   1

   250

   840.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số L09

   1

   255.2

   840.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số L10

   1

   319

   840.000

   5.000.000

   100.000

   IV. Phường Hưng Đạo - Tổng 12 ô đất

   1. Đất dân cư thôn Vân Quế: Gồm 12 ô đất

   Ô số V1

   1

   283,0

   540.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V6; V7; V12

   3

   268,0

   540.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số  V3

   1

   285,0

   495.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V4; V9; V10

   3

   270,0

   495.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V2

   1

   285,0

   450.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V5; V8; V11

   3

   270,0

   450.000

   5.000.000

   100.000

   V. Phường Xuân Sơn - Tổng 09 ô đất

   1. Đất dân cư khu Đông Sơn (NVH cũ):

   Ô số L1

   1

   222.7

   640.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân cư khu Xuân Viên 4 (điểm 1- phía Bắc QL 18A)

   Ô số L1

   1

   203.2

   1.200.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số L2

   1

   102.2

   1.200.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân cư khu Xuân Cầm (điểm 3- phía Đông Bắc ngã ba Cầu Cầm)

   Ô số V1;V2;V3;V4

   4

   182

   800.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số V5

   1

   192

   800.000

   10.000.000

   200.000

   4. Đất dân cư khu Xuân Viên 2 (điểm 1- phía Đông Trường THCS phường Xuân Sơn)

   Ô số L1

   1

   159.9

   540.000

   5.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Phường Mạo Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 05/01/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 13/02/2017 đến ngày 15/02/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 15/02/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 17/02/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   4.2. Xã Việt Dân

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 05/01/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Việt Dân, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 27/02/2017 đến ngày 01/03/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Việt Dân và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 01/03/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 03/03/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Việt Dân, thị xã Đông Triều.

   4.3. Xã An Sinh

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản

   Thời gian từ  07h30' ngày 05/01/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã An Sinh, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 06/03/2017 đến ngày 08/03/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   +  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã An Sinh và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 08/03/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 10/03/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND xã An Sinh, thị xã Đông Triều.

   4.4. Phường Hưng Đạo

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 05/01/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Hưng Đạo, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 13/03/2017 đến ngày 15/03/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   +  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Hưng Đạo và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 15/03/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 17/03/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều.

   4.5. Phường Xuân Sơn

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 05/01/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Xuân Sơn, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 20/03/2017 đến ngày 22/03/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   +  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Xuân Sơn và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 22/03/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 24/03/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Việt Dân, An Sinh các và phường Mạo Khê, Hưng Đạo, Xuân Sơn, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế Thông báo số 39/TB-HĐĐGTS ngày 23/9/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều.

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN- Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều
  • Tài sản bán đấu giá - Là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất:

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I.  Phường Đức Chính

   Đất dân cư khu 4

    Ô số 15

   1

   351.4

    1.040.000

   10.000.000

   200.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản:

    phường Đức Chính

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản

   Thời gian từ  07h30' ngày 05/01/2017 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Đức Chính, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 20/02/2017 đến ngày 21/02/2017: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   +  Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Đức Chính và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 21/02/2017.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   -  Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 23/02/2017.

   -  Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Đức Chính, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế Thông báo số 16/TB-HĐĐGTS ngày 25/5/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều.

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( LẦN 2)- Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Việt Dân,Yên Đức, Bình Khê, thị xã Đông Triều.
  • - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Việt Dân,Yên Đức, Bình Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

   Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    

   I. Xã Việt Dân

   1. Đất dân cư thôn Khê Thượng (QH  khu trung tâm xã)

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô 46 ; 60

   2

   110,0

   2.376.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô 41 đến ô 43

   3

   110,0

   1.980.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô 47 đến ô 59

   13

   110,0

   1.980.000

   10.000.000

   200.000

   Lô M4

    

    

    

    

    

   Ô 61; 74

   2

   344,0

   2.160.000

   15.000.000

   500.000

   Ô 67; 68

   2

   344,0

   2.160.000

   15.000.000

   500.000

   Từ ô 62 đến ô 66 và từ ô 69 đến ô 73

   10

   300,0

   1.800.000

   15.000.000

   500.000

   Lô M5

    

    

    

    

    

   Ô 75; 79; 80;84

   4

   375.0

   2.160.000

   15.000.000

   500.000

   Ô 76; 77; 78; 81; 82; 83

   6

   375.0

   1.800.000

   15.000.000

   500.000

    II. Xã Yên Đức

    1. Đất dân cư thôn Đức Sơn (Điểm bãi cát)

    Từ ô số L5 đến ô số L6

   2

   225.0

   480.000

   5.000.000

   100.000

    Từ ô số L9 đến ô số L12

   4

   300.0

   480.000

   5.000.000

   100.000

    2. Đất dân cư thôn Dương Đê (Điểm khu Mô)

    Ô số V1

   1

   307.0

   396.000

   5.000.000

   100.000

    Từ ô số V2 đến ô số V3

   2

   307.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V4

   1

   307.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V5

   1

   308.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V6

   1

   308.3

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V7

   1

   302.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V8

   1

   295.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V9

   1

   287.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V10

   1

   469.6

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V18

   1

   285.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V19

   1

   279.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V20

   1

   272.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V21

   1

   266.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V22

   1

   323.8

   360.000

   5.000.000

   100.000

    3. Đất dân cư thôn Đồn Sơn (Điểm xóm Đình)

    Ô số L1

   1

   113.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L2

   1

   229.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L4

   1

   260.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

   III. Xã Bình Khê

   1. Đất dân cư thôn Trại Thông (Điểm 2- đối diện ao HTX)

    Ô số L01

   1

   119.0

   2.200.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân cư thôn Đông Sơn (khu Tái định cư Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê)

    Ô số L7

   1

   200.0

   1.560.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 2;3;4

   3

   400.0

   936.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 5

   1

   331.0

   936.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân cư thôn Tây Sơn (Điểm Nhà trẻ cũ)

    Ô số V01

   1

   340.5

   350.000

   5.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Xã Việt Dân

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 02/11/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Việt Dân, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 14/11/2016 đến ngày 15/11/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Việt Dân và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 15/11/2016 tại UBND xã Việt Dân.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 17/11/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Việt Dân, thị xã Đông Triều.

   4.2. Xã Yên Đức

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 02/11/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Yên Đức, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 21/11/2016 đến ngày 22/11/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Yên Đức và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 22/11/2016, tại UBND xã Yên Đức.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 24/11/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Yên Đức, thị xã Đông Triều.

   4.3. Xã Bình Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 02/11/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Bình Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 28/11/2016 đến ngày 29/11/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Bình Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 29/11/2016 tại UBND xã Bình Khê.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều 14h00' ngày 30/11/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Việt Dân, Yên Đức, Bình Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

   File đính kèm

 • Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (lần 2).
  • - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   Vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

   Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    

   I. Xã Hồng Phong

   1. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu đô thị An Bình Phát)

   Lô L11

    

    

    

    

    

    Ô số 1; 6

   2

   234.5

   3.674.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 7 đến ô số 17

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 18

   1

   108.6

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   110

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô số 20 đến ô số 30

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L12

    

    

    

    

    

   Từ ô số 5 đến ô số 13

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   234.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 18

   4

   97.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   212.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 20 đến ô số 28

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L13

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 6

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Từ ô số 7 đến ô số 16

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 17; 18

   2

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 19 đến ô số 28

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số 1;16

   2

   333.03

   2.940.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 2;3;14;15

   4

   315

   2.672.000

   20.000.000

   500.000

   2. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu quy hoạch tập trung giáp tuyến tránh)

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 11

   1

   170

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số  27

   1

   100

   3.520.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 3 đến ô 9;

   7

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 18 đến ô 26

   9

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

     Ô số 1

   01

   191

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô  số 26

   1

   188

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số  4

   1

   131

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 5

   1

   132

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 7

   1

   134

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 13

   1

   140

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 14

   1

   141

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 15

   1

   143

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 16

   1

   145

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 17

   1

   148

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 18

   1

   150

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 19

   1

   153

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 20

   1

   155

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 21

   1

   158

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 22

   1

   161

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 23

   1

   163

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 24

   1

   166

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 25

   1

   168

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số BT3-1

   1

   309.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-4

   1

   341.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-2

   1

   319.0

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   Lô BT4

    

    

    

    

    

    Ô số 1

   1

   337

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô 3 đến ô 9; 11

   8

   275

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

    3. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 2)

    Ô số L1

   1

   122.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L2

   1

   225.4

   500.000

   5.000.000

   100.000

   II. Phường Mạo Khê

   1. Đất dân khu phố II (phía Đông đường ống Băng tải than của công ty than Mạo Khê)

   Ô số L01; L07

   2

   100

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Ô L12; L13

   2

   82.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

     Ô số L18

   1

   110

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L29

   1

   87.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V02

   1

   140.8

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô số L02 đến ô L06

   5

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

     Từ ô L8 đến L11, từ ô L14  đến L17

   8

   82.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ ô số L19 đến ô L22

   4

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L23

   1

   95

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ L27 đến L28

   2

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   Từ L30 đến L32

   3

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L33

   1

   140

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L34

   1

   120

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V03

   1

   114

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân cư khu Vĩnh Sơn (- 80)

   Ô số L16; L17; L18

   3

   100.0

   3.000.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số L20; L21; L22

   3

   100.0

   2.850.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân khu Hoàng Hoa Thám (Phía Tây bến xe Mạo Khê)

   Lô V1

    

    

    

    

    

    Từ ô số 3 đến ô số 5

   3

   285

   3.320.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 6 đến ô số 8

   3

   285

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 9

   1

   283

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   4. Đất dân cư khu Vĩnh Tuy I (quỹ đất 20% tại khu đô thị Kim Long)

   Lô LK - 05

    

    

    

    

    

   Ô số 12

   1

   111

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   241.5

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 22

   8

   120

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 23

   1

   295.55

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 06

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   114.18

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13

   8

   100

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 7

   1

   228.23

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   132.98

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 07

    

    

    

    

    

   Ô số 7

   1

   126.52

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 8

   1

   84.22

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 9

   1

   89.4

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ôsố 10

   1

   94.89

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 14

    

    

    

    

    

   Ô số  6; 7; 8

   3

   108

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   5. Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư  vỉa 9a, 9b)

   Lô L3

    

    

    

    

    

   Ô số 01

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 27

   1

   206

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

   Ô số 29

   1

   185

   4.565.000

   15.000.000

   500.000

   Ô số 35

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L6

    

    

    

    

    

   Ô số 16

   1

   100

   4.180.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 18 đến ô số 27

   10

   100

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   223

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Xã Hồng Phong

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 15/10/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Hồng Phong, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30'đến16h30' từ ngày 31/10/2016 đến ngày 01/11/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Hồng Phong và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 01/11/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 03/11/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

   4.2. Phường Mạo Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 15/10/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 07/11/2016 đến ngày 09/11/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 09/11/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 10/11/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • Về việc áp dụng giá đất để giao đất ở tại nông thôn với trường hợp đã đấu giá 02 lần nhưng không thành trên địa bàn xã Tân Việt, thị xã Đông Triều

 • Thông báo thay đổi thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND thị xã Đông Triều Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều thông báo thay đổi thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư như sau:

   1. Tài sản bán đấu giá

   - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

   Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    

   I. Xã Hồng Phong

   1. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu đô thị An Bình Phát)

   Lô L11

    

    

    

    

    

    Ô số 1; 6

   2

   234.5

   3.674.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 7 đến ô số 17

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 18

   1

   108.6

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   110

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô số 20 đến ô số 30

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L12

    

    

    

    

    

   Từ ô số 5 đến ô số 13

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   234.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 18

   4

   97.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   212.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 20 đến ô số 28

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L13

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 6

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Từ ô số 7 đến ô số 16

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 17; 18

   2

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 19 đến ô số 28

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số 1;16

   2

   333.03

   2.940.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 2;3;14;15

   4

   315

   2.672.000

   20.000.000

   500.000

   2. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu quy hoạch tập trung giáp tuyến tránh)

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 11

   1

   170

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số  27

   1

   100

   3.520.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 2 đến ô 9;

   8

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 18 đến ô 26

   9

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

     Ô số 1

   01

   191

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô  số 26

   1

   188

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số  4

   1

   131

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 5

   1

   132

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 7

   1

   134

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 13

   1

   140

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 14

   1

   141

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 15

   1

   143

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 16

   1

   145

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 17

   1

   148

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 18

   1

   150

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 19

   1

   153

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 20

   1

   155

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 21

   1

   158

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 22

   1

   161

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 23

   1

   163

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 24

   1

   166

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 25

   1

   168

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số BT3-1

   1

   309.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-4

   1

   341.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-2

   1

   319.0

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   Lô BT4

    

    

    

    

    

    Ô số 1

   1

   337

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô 3 đến ô 9; 11

   8

   275

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   3. Đất dân cư thôn Đoàn Xá 2 (điểm phía Bắc đường tránh tỉnh lộ 332)

    Ô số L1

   1

   123.4

   1.200.000

   5.000.000

   100.000

    4. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (phía Đông Nam NVH)

    Ô số L3

   1

   105.3

   700.000

   5.000.000

   100.000

    5. Đất dân cư thôn Đông Tân (điểm Tây Nam Nhà thờ)

    

    Ô số V1

   1

   241.5

   700.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V2

   1

   198

   700.000

   5.000.000

   100.000

    6. Đất dân cư thôn Đoàn Xá 1 (điểm nhỏ lẻ số 1)

    Ô số V1; V2

   2

   275

   700.000

   5.000.000

   100.000

    7. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 2)

    Ô số L1

   1

   122.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L2

   1

   225.4

   500.000

   5.000.000

   100.000

      8. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 3)

    Ô số L1

   1

   219

   500.000

   5.000.000

   100.000

      9. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 4)

    Ô số V1

   1

   121.1

   500.000

   5.000.000

   100.000

   II. Phường Mạo Khê

    1. Đất dân cư khu Hoàng Hoa Thám (phía Nam phòng khám đa khoa)

     Ô số 10

   1

   100.0

   3.600.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân khu phố II (phía Đông đường ống Băng tải than của công ty than Mạo Khê)

   Ô số L01; L07

   2

   100

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Ô L12; L13

   2

   82.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

     Ô số L18

   1

   110

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L29

   1

   87.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V02

   1

   140.8

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô số L02 đến ô L06

   5

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

     Từ ô L8 đến L11, từ ô L14  đến L17

   8

   82.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ ô số L19 đến ô L22

   4

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L23

   1

   95

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L24

   1

   88

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L25

   1

   81

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L26

   1

   140,5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ L27 đến L28

   2

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   Từ L30 đến L32

   3

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L33

   1

   140

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L34

   1

   120

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V01

   1

   186,9

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V03

   1

   114

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân cư khu Vĩnh Sơn (- 80)

   Ô số L16; L17; L18

   3

   100.0

   3.000.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số L20; L21; L22

   3

   100.0

   2.850.000

   10.000.000

   200.000

   4. Đất dân khu Hoàng Hoa Thám (Phía Tây bến xe Mạo Khê)

   Lô L2

    

    

    

    

    

    Ô số 20

   1

   105

   3.990.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L3

    

    

    

    

    

    Ô số  8 và từ ô 11 đến ô số 17

   08

   95

   3.990.000

   15.000.000

   200.000

   Lô V1

    

    

    

    

    

    Từ ô số 2 đến ô số 5

   4

   285

   3.320.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 6 đến ô số 8

   3

   285

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 9

   1

   283

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   Lô V2

    

    

    

    

    

    Ô số 2

   1

   184,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 3

   1

   199,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 4

   1

   214,55

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 5

   1

   227,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   5. Đất dân cư khu Vĩnh Tuy I (quỹ đất 20% tại khu đô thị Kim Long)

   Lô LK - 04

    

    

    

    

    

    Ô số 5; 6; 7; 9; 10; 11; 17; 18; 19

   9

   120

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 12

   1

   235.5

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 13;14;15

   3

   108

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 05

    

    

    

    

    

   Ô số 12;13

   2

   111

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   241.5

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 22

   8

   120

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 23

   1

   295.55

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 06

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   114.18

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13

   8

   100

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 7

   1

   228.23

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   132.98

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 07

    

    

    

    

    

   Ô số 7

   1

   126.52

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 8

   1

   84.22

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 9

   1

   89.4

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ôsố 10

   1

   94.89

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 14

    

    

    

    

    

   Ô số 5; 6; 7; 8

   4

   108

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   6. Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư  vỉa 9a, 9b)

   Lô L3

    

    

    

    

    

   Ô số 01

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 27

   1

   206

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   162

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

   Ô số 29

   1

   185

   4.565.000

   15.000.000

   500.000

   Ô số 22; 24; 25;26;27;28

   6

   100

   4.150.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 35

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L6

    

    

    

    

    

   Ô số 16

   1

   100

   4.180.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 17 đến ô số 27

   11

   100

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   223

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Xã Hồng Phong

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Hồng Phong, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 03/10/2016 đến ngày 05/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Hồng Phong và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 05/10/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 06/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

   4.2. Phường Mạo Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 07/10/2016 đến ngày 10/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 10/10/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Sáng từ 14h00' ngày 11/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế Thông báo số 34/TB-HĐĐGTS ngày 12/9/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều.

   Thông báo này thay cho giấy mời./.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Việt Dân, Tràng An, Bình Khê, thị xã Đông Triều
  • Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Việt Dân, Tràng An, Bình Khê, thị xã Đông Triều thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư như sau:

   1. Tài sản bán đấu giá

   - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Việt Dân, Tràng An, Bình Khê, thị xã Đông Triều.

   - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

   Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    

   I. Xã Việt Dân

    1. Đất dân cư thôn Cầu Đạm

   Ô số 1

   1

   137,5

   3.850.000

   15.000.000

   500.000

    2. Đất dân cư thôn Khê Thượng (QH  khu trung tâm xã)

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô 46 ; 60

   2

   110,0

   2.376.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô 37 đến ô 43

   7

   110,0

   1.980.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô 47 đến ô 59

   13

   110,0

   1.980.000

   10.000.000

   200.000

   Lô M4

    

    

    

    

    

   Ô 61; 74

   2

   344,0

   2.160.000

   15.000.000

   500.000

   Ô 67; 68

   2

   344,0

   2.160.000

   15.000.000

   500.000

   Từ ô 62 đến ô 66 và từ ô 69 đến ô 73

   10

   300,0

   1.800.000

   15.000.000

   500.000

   Lô M5

    

    

    

    

    

   Ô 75; 79; 80;84

   4

   375.0

   2.160.000

   15.000.000

   500.000

   Ô 76; 77; 78; 81; 82; 83

   6

   375.0

   1.800.000

   15.000.000

   500.000

   II. Xã Tràng An

   1. Đất dân cư thôn Hà Lôi Thượng 1 (NVH cũ)

   Ô số V1

   1

   270.7

   590.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V2

   1

   261.2

   590.000

   5.000.000

   100.000

   2. Đất dân cư thôn Tràng Bảng 1(Sân Bóng cũ)

   Ô số V1

   1

   256.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V2

   1

   245

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V3

   1

   252.8

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V4

   1

   261.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V5

   1

   275.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V6

   1

   251.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V7

   1

   286

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V8

   1

   289.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V9

   1

   281.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V10

   1

   271

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V11

   1

   256.3

   500.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V12

   1

   230

   500.000

   5.000.000

   100.000

   III. Xã Bình Khê

   1. Đất dân cư thôn Trại Mới A

    Ô số  41; 42

   2

   125.0

   2.700.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân cư thôn Trại Thông (Điểm 2- đối diện ao HTX)

    Ô số L01

   1

   119.0

   2.200.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân cư thôn Đông Sơn (khu Tái định cư Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê)

    Ô số L7

   1

   200.0

   1.560.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 2;3;4

   3

   400.0

   936.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 5

   1

   331.0

   936.000

   10.000.000

   200.000

   4. Đất dân cư thôn Tây Sơn (Điểm Nhà trẻ cũ)

    Ô số V01

   1

   340.5

   350.000

   5.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Xã Việt Dân

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 13/9/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Việt Dân, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 10/10/2016 đến ngày 12/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Việt Dân và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 12/10/2016 tại UBND xã Việt Dân.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 14/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Việt Dân, thị xã Đông Triều.

   4.2. Xã Tràng An

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h 30' ngày 13/9/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Tràng An, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 17/10/2016 đến ngày 19/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Tràng An và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 19/10/2016 tại UBND xã Tràng An.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 21/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Tràng An, thị xã Đông Triều.

   4.3. Xã Bình Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 12/9/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Bình Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 24/10/2016 đến ngày 26/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Bình Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 26/10/2016 tại UBND xã Bình Khê.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều 14h00' ngày 28/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Việt Dân, Tràng An, Bình Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế Thông báo số 16/TB-HĐĐGTS ngày 25/5/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều.

 • Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều thông báo thay đổi thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư như sau:

   1. Tài sản bán đấu giá

   - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, thị xã Đông Triều.

   - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

   Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    

   I. Phường Mạo Khê

    1. Đất dân cư khu Hoàng Hoa Thám (phía Nam phòng khám đa khoa)

     Ô số 10

   1

   100.0

   3.600.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân khu phố II (phía Đông đường ống Băng tải than của công ty than Mạo Khê)

   Ô số L01; L07

   2

   100

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Ô L12; L13

   2

   82.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

     Ô số L18

   1

   110

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L29

   1

   87.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V02

   1

   140.8

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô số L02 đến ô L06

   5

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

     Từ ô L8 đến L11, từ ô L14  đến L17

   8

   82.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ ô số L19 đến ô L22

   4

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L23

   1

   95

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L24

   1

   88

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L25

   1

   81

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L26

   1

   140,5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ L27 đến L28

   2

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   Từ L30 đến L32

   3

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L33

   1

   140

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L34

   1

   120

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V01

   1

   186,9

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V03

   1

   114

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân cư khu Vĩnh Sơn (- 80)

   Ô số L16; L17; L18

   3

   100.0

   3.000.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số L20; L21; L22

   3

   100.0

   2.850.000

   10.000.000

   200.000

   4. Đất dân khu Hoàng Hoa Thám (Phía Tây bến xe Mạo Khê)

   Lô L2

    

    

    

    

    

    Ô số 20

   1

   105

   3.990.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L3

    

    

    

    

    

    Ô số  8 và từ ô 11 đến ô số 17

   08

   95

   3.990.000

   15.000.000

   200.000

   Lô V1

    

    

    

    

    

    Từ ô số 2 đến ô số 5

   4

   285

   3.320.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 6 đến ô số 8

   3

   285

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 9

   1

   283

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   Lô V2

    

    

    

    

    

    Ô số 2

   1

   184,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 3

   1

   199,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 4

   1

   214,55

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 5

   1

   227,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   5. Đất dân cư khu Vĩnh Tuy I (quỹ đất 20% tại khu đô thị Kim Long)

   Lô LK - 04

    

    

    

    

    

    Ô số 5; 6; 7; 9; 10; 11; 17; 18; 19

   9

   120

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 12

   1

   235.5

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 13;14;15

   3

   108

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 05

    

    

    

    

    

   Ô số 12;13

   2

   111

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   241.5

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 22

   8

   120

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 23

   1

   295.55

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 06

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   114.18

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13

   8

   100

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 7

   1

   228.23

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   132.98

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 07

    

    

    

    

    

   Ô số 7

   1

   126.52

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 8

   1

   84.22

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 9

   1

   89.4

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ôsố 10

   1

   94.89

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 14

    

    

    

    

    

   Ô số 5; 6; 7; 8

   4

   108

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   6. Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư  vỉa 9a, 9b)

   Lô L3

    

    

    

    

    

   Ô số 01

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 27

   1

   206

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   162

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

   Ô số 29

   1

   185

   4.565.000

   15.000.000

   500.000

   Ô số 22; 24; 25;26;27;28

   2

   100

   4.150.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 35

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L6

    

    

    

    

    

   Ô số 16

   1

   100

   4.180.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 17 đến ô số 27

   11

   100

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   223

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   II. Xã Hồng Phong

   1. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu đô thị An Bình Phát)

   Lô L11

    

    

    

    

    

    Ô số 1; 6

   2

   234.5

   3.674.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 7 đến ô số 17

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 18

   1

   108.6

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   110

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô số 20 đến ô số 30

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L12

    

    

    

    

    

   Từ ô số 5 đến ô số 13

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   234.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 18

   4

   97.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   212.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 20 đến ô số 28

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L13

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 6

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Từ ô số 7 đến ô số 16

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 17; 18

   2

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 19 đến ô số 28

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số 1;16

   2

   333.03

   2.940.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 2;3;14;15

   4

   315

   2.672.000

   20.000.000

   500.000

   2. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu quy hoạch tập trung giáp tuyến tránh)

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 11

   1

   170

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số  27

   1

   100

   3.520.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 2 đến ô 9;

   8

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 18 đến ô 26

   9

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

     Ô số 1

   01

   191

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô  số 26

   1

   188

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số  4

   1

   131

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 5

   1

   132

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 7

   1

   134

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 13

   1

   140

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 14

   1

   141

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 15

   1

   143

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 16

   1

   145

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 17

   1

   148

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 18

   1

   150

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 19

   1

   153

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 20

   1

   155

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 21

   1

   158

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 22

   1

   161

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 23

   1

   163

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 24

   1

   166

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 25

   1

   168

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số BT3-1

   1

   309.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-4

   1

   341.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-2

   1

   319.0

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   Lô BT4

    

    

    

    

    

    Ô số 1

   1

   337

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô 3 đến ô 9; 11

   8

   275

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   3. Đất dân cư thôn Đoàn Xá 2 (điểm phía Bắc đường tránh tỉnh lộ 332)

    Ô số L1

   1

   123.4

   1.200.000

   5.000.000

   100.000

    4. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (phía Đông Nam NVH)

    Ô số L3

   1

   105.3

   700.000

   5.000.000

   100.000

    5. Đất dân cư thôn Đông Tân (điểm Tây Nam Nhà thờ)

    

    Ô số V1

   1

   241.5

   700.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V2

   1

   198

   700.000

   5.000.000

   100.000

    6. Đất dân cư thôn Đoàn Xá 1 (điểm nhỏ lẻ số 1)

    Ô số V1; V2

   2

   275

   700.000

   5.000.000

   100.000

    7. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 2)

    Ô số L1

   1

   122.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L2

   1

   225.4

   500.000

   5.000.000

   100.000

      8. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 3)

    Ô số L1

   1

   219

   500.000

   5.000.000

   100.000

      9. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 4)

    Ô số V1

   1

   121.1

   500.000

   5.000.000

   100.000

    

    

    

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Phường Mạo Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 13/9/2016 đến ngày 16/9/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 16/9/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Sáng từ 8h00' ngày 19/9/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   4.2. Xã Hồng Phong

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Hồng Phong, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 03/10/2016 đến ngày 05/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Hồng Phong và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 05/10/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 06/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

   Thông báo này thay thế Thông báo số 33/TB-HĐĐGTS ngày 30/8/2016 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều.

 • Thông báo giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất đấu giá không thành tại xã Tân Việt và xã Bình Dương
  • UBND thị xã Đông Triều thông báo giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất đấu giá không thành tại xã Tân Việt và xã Bình Dương, cụ thể như sau:

   1. Xã Tân Việt:

   1.1. Đất dân cư tại thôn Tân Thành (khu quy hoạch tập trung): Gồm 19 ô đất, có ký hiệu: (ô 12; 13 và từ ô 18 đến ô số 34), giá khởi điểm: 1.052.000 đồng/m2.

   1.2. Đất dân cư tại thôn Hổ Lao (điểm 1): Gồm 01 ô đất, có ký hiệu: (02), giá khởi điểm: 502.000 đồng/m2.

   1.3. Đất dân cư tại thôn Hổ Lao (điểm 3): Gồm 07 ô đất, có ký hiệu: (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7), giá khởi điểm: 502.000 đồng/m2.

   2. Xã Bình Dương:

   2.1. Đất dân cư  thôn Đông Lâm (điểm phía Tây Nhà văn hóa) gồm 47 ô đất trong đó:

   + 07 ô đất, ký hiệu (V1; V6; V7; V12; V13; V16; V18), giá khởi điểm 600.000đ/m2.

   + 04 ô đất, ký hiệu (L1; L15; L16; L30), giá khởi điểm 630.000đ/m2.

   + 26 ô đất, ký hiệu (Từ ô L2 đến L14 và từ L17 đến L29), giá khởi điểm 570.000đ/m2.

   + 10 ô đất, ký hiệu (Từ ô V2 đến V5 và Từ ô V8 đến V11; V14; V17), giá khởi điểm 540.000đ/m2.

   2.2. Đất dân Đông Lâm (điểm nhỏ lẻ) gồm 02 ô đất trong đó:

   + 01 ô đất, ký hiệu (V1) giá khởi điểm: 600.000đ/m2

   + 01 ô đất, ký hiệu (V2) giá khởi điểm: 540.000đ/m2.

   2.3. Đất dân cư dân thôn Hoàng Xá gồm 07 ô đất trong  đó:

   + 05 ô đất, ký hiệu (V3; V4; V5; V5; V9) giá khởi điểm: 540.000đ/m2.

   + 02 ô đất, ký hiệu (V6; V7) giá khởi điểm 600.000đ/m2.

   2.4. Đất dân cư  thôn Chi Lăng gồm 06 ô đất trong đó:

   + 05 ô đất, ký hiệu (1; 2; 3; 4; 5) giá khởi điểm 350.000đ/m2.

   + 01 ô đất, ký hiệu (6) giá khởi điểm 390.000đ/m2.

 • Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
  • 1. Tài sản bán đấu giá - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB. 2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

   Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

    

   I. Phường Mạo Khê

    1. Đất dân cư khu Hoàng Hoa Thám (phía Nam phòng khám đa khoa)

     Ô số 10

   1

   100.0

   3.600.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân khu phố II (phía Đông đường ống Băng tải than của công ty than Mạo Khê)

   Ô số L01; L07

   2

   100

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Ô L12; L13

   2

   82.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

     Ô số L18

   1

   110

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L29

   1

   87.5

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V02

   1

   140.8

   2.016.000

   10.000.000

   200.000

   Từ ô số L02 đến ô L06

   5

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

     Từ ô L8 đến L11, từ ô L14  đến L17

   8

   82.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ ô số L19 đến ô L22

   4

   100

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L23

   1

   95

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L24

   1

   88

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L25

   1

   81

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L26

   1

   140,5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Từ L27 đến L28

   2

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   Từ L30 đến L32

   3

   87.5

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L33

   1

   140

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số L34

   1

   120

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V01

   1

   186,9

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V03

   1

   114

   1.714.000

   10.000.000

   200.000

   2. Đất dân cư khu Vĩnh Sơn (- 80)

   Ô số L16; L17; L18

   3

   100.0

   3.000.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số L20; L21; L22

   3

   100.0

   2.850.000

   10.000.000

   200.000

   3. Đất dân khu Hoàng Hoa Thám (Phía Tây bến xe Mạo Khê)

   Lô L2

    

    

    

    

    

    Ô số 20

   1

   105

   3.990.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L3

    

    

    

    

    

    Ô số  8 và từ ô 11 đến ô số 17

   08

   95

   3.990.000

   15.000.000

   200.000

   Lô V1

    

    

    

    

    

    Từ ô số 2 đến ô số 5

   4

   285

   3.320.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 6 đến ô số 8

   3

   285

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 9

   1

   283

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   Lô V2

    

    

    

    

    

    Ô số 2

   1

   184,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 3

   1

   199,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 4

   1

   214,55

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số 5

   1

   227,5

   3.250.000

   20.000.000

   500.000

   4. Đất dân cư khu Vĩnh Tuy I (quỹ đất 20% tại khu đô thị Kim Long)

   Lô LK - 04

    

    

    

    

    

    Ô số 5; 6; 7; 9; 10; 11; 17; 18; 19

   9

   120

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 12;16

   2

   235.5

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 13;14;15

   3

   108

   3.850.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 05

    

    

    

    

    

   Ô số 12;13

   2

   111

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   241.5

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 22

   8

   120

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 23

   1

   295.55

   3.500.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 06

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   114.18

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13

   8

   100

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 7

   1

   228.23

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   132.98

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 07

    

    

    

    

    

   Ô số 7

   1

   126.52

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 8

   1

   84.22

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 9

   1

   89.4

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Ôsố 10

   1

   94.89

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   Lô LK - 14

    

    

    

    

    

   Ô số 5; 6; 7; 8

   4

   108

   3.240.000

   15.000.000

   200.000

   5. Đất dân cư khu Vĩnh Hòa (Khu tái định cư  vỉa 9a, 9b)

   Lô L3

    

    

    

    

    

   Ô số 01

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 27

   1

   206

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   162

   2.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

   Ô số 29

   1

   185

   4.565.000

   15.000.000

   500.000

   Ô số 22; 24; 25;26;27;28

   2

   100

   4.150.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 35

   1

   185

   3.150.000

   15.000.000

   500.000

   Lô L6

    

    

    

    

    

   Ô số 16

   1

   100

   4.180.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 17 đến ô số 27

   11

   100

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 28

   1

   223

   3.800.000

   15.000.000

   200.000

   6. Đất dân cư khu Vĩnh Quang (Điểm phía Bắc cây xăng Ánh Dương)

   Ô số L01

   1

   154

   1.100.000

   10.000.000

   200.000

   Ô số L02

   1

   132.4

   1.100.000

   10.000.000

   200.000

   II. Xã Hồng Phong

   1. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu đô thị An Bình Phát)

   Lô L11

    

    

    

    

    

    Ô số 1; 6

   2

   234.5

   3.674.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô số 7 đến ô số 17

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 18

   1

   108.6

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   110

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô số 20 đến ô số 30

   11

   100

   3.340.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L12

    

    

    

    

    

   Từ ô số 5 đến ô số 13

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 14

   1

   234.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 15 đến ô số 18

   4

   97.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 19

   1

   212.5

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 20 đến ô số 28

   9

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L13

    

    

    

    

    

   Ô số 1

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 6

   1

   234.5

   3.123.000

   20.000.000

   500.000

   Từ ô số 7 đến ô số 16

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Ô số 17; 18

   2

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Từ ô số 19 đến ô số 28

   10

   100

   2.839.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số 1;16

   2

   333.03

   2.940.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số 2;3;14;15

   4

   315

   2.672.000

   20.000.000

   500.000

   2. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (khu quy hoạch tập trung giáp tuyến tránh)

   Lô L4

    

    

    

    

    

   Ô số 11

   1

   170

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

    Ô số  27

   1

   100

   3.520.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 2 đến ô 9;

   8

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

    Từ ô 18 đến ô 26

   9

   100

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô L5

    

    

    

    

    

     Ô số 1

   01

   191

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô  số 26

   1

   188

   3.840.000

   20.000.000

   500.000

     Ô số  4

   1

   131

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 5

   1

   132

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 7

   1

   134

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 13

   1

   140

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 14

   1

   141

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 15

   1

   143

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 16

   1

   145

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 17

   1

   148

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 18

   1

   150

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 19

   1

   153

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 20

   1

   155

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 21

   1

   158

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 22

   1

   161

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô số 23

   1

   163

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 24

   1

   166

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

     Ô  số 25

   1

   168

   3.200.000

   15.000.000

   200.000

   Lô BT3

    

    

    

    

    

   Ô số BT3-1

   1

   309.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-4

   1

   341.0

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

   Ô số BT3-2

   1

   319.0

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   Lô BT4

    

    

    

    

    

    Ô số 1

   1

   337

   2.816.000

   20.000.000

   500.000

    Từ ô 3 đến ô 9; 11

   8

   275

   2.560.000

   20.000.000

   500.000

   3. Đất dân cư thôn Đoàn Xá 2 (điểm phía Bắc đường tránh tỉnh lộ 332)

    Ô số L1

   1

   123.4

   1.200.000

   5.000.000

   100.000

    4. Đất dân cư thôn Bình Lục Thượng (phía Đông Nam NVH)

    Ô số L3

   1

   105.3

   700.000

   5.000.000

   100.000

    5. Đất dân cư thôn Đông Tân (điểm Tây Nam Nhà thờ)

    

    Ô số V1

   1

   241.5

   700.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V2

   1

   198

   700.000

   5.000.000

   100.000

    6. Đất dân cư thôn Đoàn Xá 1 (điểm nhỏ lẻ số 1)

    Ô số V1; V2

   2

   275

   700.000

   5.000.000

   100.000

    7. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 2)

    Ô số L1

   1

   122.5

   500.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L2

   1

   225.4

   500.000

   5.000.000

   100.000

      8. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 3)

    Ô số L1

   1

   219

   500.000

   5.000.000

   100.000

      9. Đất dân cư thôn Triều Khê (điểm nhỏ lẻ số 4)

    Ô số V1

   1

   121.1

   500.000

   5.000.000

   100.000

    

    

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND  xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Phường Mạo Khê

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 30/8/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Mạo Khê, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 03/10/2016 đến ngày 05/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Mạo Khê và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 05/10/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 07/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

   4.2. Xã Hồng Phong

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 30/8/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Hồng Phong, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 10/10/2016 đến ngày 12/10/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Hồng Phong và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 12/10/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 14/10/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Hội đồng đấu giá hội ý chọn số lượng ô đất trong lô đất quy hoạch có cùng giá khởi điểm cho một m2, ít hơn số khách hàng tham gia đấu giá để tổ chức đấu giá (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   c. Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Hồng Phong và phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

 • Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Hồng Thái Đông, Yên Thọ, Yên Đức, thị xã Đông Triều
  • Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Hồng Thái Đông, Yên Thọ, Yên Đức, thị xã Đông Triều thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư như sau:

   1. Tài sản bán đấu giá

   - Là quyền sử dụng đất dân cư tại các xã Hồng Thái Đông, Yên Thọ, Yên Đức, thị xã Đông Triều .

   - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I. Xã Hồng Thái Đông

    1. Đất dân cư Khu Đống Táo

    Từ ô số 66 đến ô số 68

   3

   95.0

   1.700.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V1

   1

   366.7

   1.445.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V2

   1

   236.2

   1.445.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V11

   1

   310

   1.445.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V13       

   1

   213

   1.445.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số V14

   1

   239.6

   1.445.000

   10.000.000

   200.000

   II. Xã Yên Thọ

    1. Đất dân cư thôn Yên Hòa

    Ô số 14b; 15b

   2

   160

   2.160.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 16b;17b;

   18b;19b;20b;21b

   6

   160

   1.800.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 22b

   1

   183

   1.800.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 18a

   1

   160

   1.800.000

   10.000.000

   200.000

    Ô số 19a

   1

   171

   1.800.000

   10.000.000

   200.000

     III. Xã Yên Đức

    1. Đất dân cư thôn Đức Sơn (Điểm bãi cát)

    Từ ô số L3 đến ô số L4

   2

   250.0

   480.000

   5.000.000

   100.000

    Từ ô số L5 đến ô số L6

   2

   225.0

   480.000

   5.000.000

   100.000

    Từ ô số L8 đến ô số L12

   5

   300.0

   480.000

   5.000.000

   100.000

    2. Đất dân cư thôn Dương Đê (Điểm khu Mô)

    Ô số V1

   1

   307.0

   396.000

   5.000.000

   100.000

    Từ ô số V2 đến ô số V3

   2

   307.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V4

   1

   307.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V5

   1

   308.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V6

   1

   308.3

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V7

   1

   302.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V8

   1

   295.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V9

   1

   287.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V10

   1

   469.6

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V14

   1

   312.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V15

   1

   305.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V16

   1

   299.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V17

   1

   292.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V18

   1

   285.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

     Ô số V19

   1

   279.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V20

   1

   272.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V21

   1

   266.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số V22

   1

   323.8

   360.000

   5.000.000

   100.000

    3. Đất dân cư thôn Đồn Sơn (Điểm xóm Đình)

    Ô số L1

   1

   113.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L2

   1

   229.5

   360.000

   5.000.000

   100.000

    Ô số L4

   1

   260.0

   360.000

   5.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao:

   - UBND các xã, phường có đất bán đấu giá thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại nhà văn hóa thôn, khu để người dân  có nhu cầu được biết tham gia đấu giá.

   - UBND các xã, phường có liên quan niêm yết thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất tại trụ sở UBND các xã, phường để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   - Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã để người dân có nhu cầu được biết tham giá đấu giá.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1. Xã Hồng Thái Đông

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Hồng Thái Đông, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 19/9/2016 đến ngày 21/9/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Hồng Thái Đông và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 21/9/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 22/9/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

   4.2. Xã Yên Thọ

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Yên Thọ, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 22/9/2016 đến ngày 23/9/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Yên Thọ và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 23/9/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 26/9/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

   4.3. Xã Yên Đức

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Yên Đức, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 27/9/2016 đến ngày 29/9/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Yên Đức và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 29/9/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 30/9/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Yên Đức, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất  trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Tổ chức đấu giá lần lượt từng ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2 (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   Chú ý: Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người  tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã các xã Hồng Thái Đông, Yên Thọ, Yên Đức, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).

 • Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Bình Dương và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
  • Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Bình Dương và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư như sau:

   1. Tài sản bán đấu giá

   - Là quyền sử dụng đất dân cư tại xãBình Dương và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

   - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá: Tài sản là các ô đất được quy hoạch đất ở được UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Mặt bằng quy hoạch đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB.

   2. Về vị trí, kích thước và giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất

   - Giá khởi điểm của các ô đất do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

   - Vị trí, kích thước, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá của các ô đất như sau:

   Vị trí ô đất

    Số lượng

   ô đất

   Diện tích 01 ô đất (m2)

   Giá khởi điểm (đ/m2)

    

   Số tiền đặt cọc (đồng/1hồ sơ

   /1ô đất)

   Phí đấu giá

   (đ/hồ sơ/1ô đất)

   I. Phường  Kim Sơn

   1. Thôn Nhuệ Hổ (Giáp khu đô thị Đông Hải)

    Ô số V01

   1

   261,7

   735.000

   10.000.000

   100.000

    Ô số V02

   1

   201

   735.000

   10.000.000

   100.000

   II. Xã Bình Dương

   1. Đất dân cư thôn Đông Lâm (phía Tây nhà văn hóa)

   Từ ô L1; L15; L16; L30

   4

   100,0

   630.000

   5.000.000

   100.000

   Ô V1; V6; V7; V12; V13; V15; V16; V18

   8

   198,0

   600.000

   5.000.000

   100.000

   Từ ô L2 đến L14 và từ L17 đến L29

   26

   100,0

   570.000

   5.000.000

   100.000

   Từ ô V2 đến V5 và Từ ô V8 đến V11; V14; V17

   10

   200,0

   540.000

   5.000.000

   100.000

   2. Đất dân cư thôn Đông Lâm (Điểm nhỏ lẻ)

   Ô số V1

   1

   208,2

   600.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V2

   1

   192,7

   540.000

   5.000.000

   100.000

   3. Đất dân cư thôn Hoàng Xá

   Ô số V3

   1

   219,8

   540.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V4

   1

   231,0

   540.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V6

   1

   231,0

   600.000

   5.000.000

   100.000

   Ô Số V7

   1

   247,0

   600.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V9

   1

   205,4

   540.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số V5; V8

   1

   231,0

   540.000

   5.000.000

   100.000

   4. Đất dân cư thôn Chi Lăng

   Từ ô số 1 đến ô số 5

   5

   225,0

   350.000

   5.000.000

   100.000

   Ô số 6

   1

   225,0

   390.000

   5.000.000

   100.000

   3. Thông tin quảng cáo:

   Để công tác tổ chức bán đấu giá được công khai, minh bạch, khách quan. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư thị xã Đông Triều giao UBND các xã, phường có đất bán đấu giá tổ chức bàn giao cho các thôn, khu (trên địa bàn xã, phường quản lý) thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá QSD đất dân cư rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương để nhân dân có nhu cầu sử dụng đất được biết tham gia đấu giá. Có Biên bản bàn giao, thông báo và niêm yết đến các thôn, khu và gửi Biên bản về UBND thị xã Đông Triều qua Trung tâm phát triển quỹ đất - cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá tài sản là QSD đất thị xã Đông Triều.

   4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua và bán đấu giá tài sản

   4.1 Phường Kim Sơn

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND phường Kim Sơn, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 22/8/2016 đến ngày 24/8/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND phường Kim Sơn và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 24/8/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 26/8/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

   4.2 Xã Bình Dương

   *. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

   Thời gian từ  07h30' ngày 01/6/2016 đến ngày bán hồ sơ đấu giá.

   Hồ sơ gồm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết từng ô đất đã phê duyệt của UBND thị xã Đông Triều và giá khởi điểm cho một m2 ứng với từng ô đất. Địa điểm xem hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều và tại UBND xã Bình Dương, trong giờ hành chính. (Sáng từ 7 h30 đến 11h 30; Chiều từ 13h đến 16h30).

   *. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đấu giá:

   + Hồ sơ gồm: Sơ đồ quy hoạch; Phong bì - Phiếu trả giá; Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất dân cư.

   + Tổ nào bán hồ sơ thì tổ đó thu tiền đặt cọc, tiền phí và quản lý tiền đã thu. Số tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá được chuyển về Trung tâm PTQĐ thị xã quản lý.

   + Thời gian: Từ 07h30' đến 16h30' từ ngày 29/8/2016 đến ngày 31/8/2016: Khách hàng có nhu cầu đấu giá sẽ mua hồ sơ nộp tiền đặt cọc, tiền phí đấu giá.

   + Địa điểm mua hồ sơ: Tại UBND xã Bình Dương và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều.

   + Thời gian chốt hồ sơ đấu giá: 16h30' ngày 31/8/2016.

   + Thời gian, địa điểm đấu giá:

   - Thời gian: Chiều từ 14h00' ngày 02/9/2016.

   - Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Bình Dương, thị xã Đông Triều.

   5. Hình thức, điều kiện, trình tự đấu giá

   5.1 Hình thức và phương pháp đấu giá

   Bằng hình thức bỏ phiếu kín trả giá một lần cho các ô đất  trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2, hoặc bỏ phiếu kín cho từng ô đất.

    Phương pháp đấu giá

    a. Đấu giá theo lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Khi số người tham gia đấu giá các ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm (cho một m2) cao hơn số lượng ô đất trong lô đất đấu giá.

   * Phương pháp đấu giá: Người tham gia đấu giá (Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu trả giá (đã nhận trước), Cho phiêú trả giá vào phong bì rồi bỏ vào hòm phiếu.

   - Chờ tổ kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả trả giá, từ người trả giá cao đến người trả giá thấp (không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và thông báo người trúng đấu giá (người trả giá cao hơn được chọn trước ô đất theo thứ tự từ cao xuống thấp).

   - Trường hợp có nhiều người cùng trả một mức giá trong một ô đất, Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm, người nào bốc thăm có chữ "Trúng" thì Hội đồng đấu giá công bố người đó trúng đấu giá.

   b. Đấu giá cho từng ô đất trong một lô đất

   * Điều kiện thực hiện: Trường hợp số người tham gia đấu giá các ô đất thấp hơn số ô đất trong lô đất (không đủ điều kiện đấu theo lô do Hội đồng đấu giá quyết định).

   - Phải có 02 khách hàng tham gia đấu giá trở lên.

   * Phương pháp đấu giá: Tổ chức đấu giá lần lượt từng ô đất trong lô đất có cùng giá khởi điểm cho một m2 (khách hàng tham gia trả giá tương tự như đấu theo lô).

   Chú ý: Trường hợp người tham gia đấu giá ở lô đất có giá khởi điểm (cho một m2) cao mà không trúng có nguyện vọng đấu giá trong lô đất có giá khởi điểm bằng hoặc thấp hơn thì được tiếp tục đề nghị Hội đồng đấu giá cho phép đấu giá từng ô đất.

   Trường hợp đấu giá lần 1 chưa bán hết các ô đất khách hàng tham gia đấu giá lần đầu không trúng nếu có nguyện vọng đấu giá các ô đất còn lại, Hội đồng đấu giá sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lần sau, khách hàng tham gia đấu giá không phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng phải nộp thêm 50% tiền lệ phí quy định.

   5.2. Trình tự đấu giá

   Tại cuộc đấu giá, hội đồng bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

   - Mời khách hàng vào phòng đấu giá.

   - Điểm danh và đối chiếu chứng minh thư nhân dân với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Giới thiệu thành phần của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   - Mời đại diện người  tham gia đấu giá chứng kiến mở phiếu trả giá.

   - Giới thiệu tổng lô đất, ô đất bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

   - Thời gian bỏ phiếu trả giá là 5 phút sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo đến giờ bỏ phiếu trả giá.

   * Rút lại giá đã trả: (Điều 39, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

   5.2.1. Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt cọc ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi người điều hành tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

   Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

   5.2.3. Khoản tiền đặt cọc của người từ chối mua theo Quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số: 17/2011/NĐ - CP nộp vào ngân sách Nhà nước.

   - Hội đồng bán đấu giá lập biên bản kết quả bán đấu giá có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người mua và  người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Biên bản bán đấu giá được lập ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

   * Đối tượng tham gia đấu giá

   - Mọi cá nhân có đủ điều kiện theo Chính sách và Pháp luật hiện hành của Nhà nước có nhu cầu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dân cư tại xã Bình Dương và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều đều có quyền mua hồ sơ để đấu giá. (trừ cá nhân thuộc diện Quy định tại Điều 30 của Nghị định số 17/2011/NĐ - CP ngày 04/03/2011 của Chính Phủ).

   6. Thời gian, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã đấu giá

   6.1. Thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

   Sau cuộc đấu giá UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước thị xã Đông Triều theo quy định của Pháp luật. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá người trúng đấu giá không nộp tiền để nhận quyền sử dụng đất, coi như vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

   Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có trách nhiệm thông báo và hoàn tất thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thị xã, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).

   - Địa điểm thanh toán: Tại Kho bạc Nhà nước Đông Triều.

   6.2. Thời hạn, phương thức, điạ điểm bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá

   - Thời hạn giao tài sản: Trong phạm vi 25 ngày tính từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền và các khoản phí khác theo quy định hiện hành vào Ngân sách Nhà nước.

   - Phương thức giao tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường có đất đấu giá, bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá trực tiếp tại ô đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quy định của Pháp luật.

   * Hồ sơ đấu giá gồm:

   - Giấy chứng minh thư nhân dân phôtô (có chứng thực).

   - Đơn xin tham gia đấu giá.

    Mọi cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản nêu trên mà chưa rõ quy hoạch hoặc nội dung liên quan đến tài sản đấu giá xin liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều (Điện thoại: 033.3671517; 033.3582307).