Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 8/10/2022
 
  Danh mục

Trang chủ > Điều kiện tự nhiên - Xã hội

Diện tích - Dân số

31/05/2016 05:42:02 PM
Tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm của thị xã Đông Triều luôn nằm sát tỷ lệ mục tiêu 1% và tổng dân số của Thị xã năm 2015 là 173.141 người, trong đó 50,4% là nam và 49,6% là nữ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 48% tổng dân số của Thị xã. Thị xã Đông Triều có cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động khá cao, đây là nguồn cung cấp một lực lượng lao động dồi dào cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn.

 


 

 

 

 

 

 

Diện tích và dân số thị xã Đông Triều

 

Bảng mục tiêu GDP và mục tiêu dân số

 

Diện tích:

Tổng diện tích tự nhiên là 39.721,55 ha

 

* Dân số, lao động, việc làm và thu nhập:

 Hiện trạng dân số:

- Số hộ dân trong thị xã có: 48.866 hộ, bình quân 3,8 người/hộ, trong đó:

Khu vực đô thị: 20.680 hộ, bình quân 3,67 người/hộ;

Khu vực nông thôn: 28.186 hộ, bình quân 3,52 người/hộ

Nguồn: Chi cục thông kê thị xã Đông Triều

Lao động và việc làm:

Tổng số người trong độ tuổi lao động năm 2014 có 88.233 người chiếm 50,4% dân số.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, 5 năm qua đã tạo việc làm mới cho 12.700 lao động, mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 2500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tăng 35% so với năm 2010.

 Thu nhập:

Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 1.972,7 USD, tăng 972,7 USD so với năm 2010.

Đã huy động sức mạnh của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về nhà ở và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm xuống 0,74% năm 2014, giảm 3,89% so với năm 2010.

 Các tin liên quan:
  Tài nguyên thiên nhiên
  Khí hậu
  Diện tích - Dân số
  Vị trí địa lý