Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ hai, ngày 27/9/2021
 
  Danh mục

Trang chủ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

11/09/2019 01:58:18 PM
(http://quochoi.vn)Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 37, sáng ngày 11/09, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

 

 

 

Toàn cảnh phiên họp

Tỉnh Quảng Ninh có 6.178,2 km2 diện tích tự nhiên, dân số 1.258.000 người; có 14 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 04 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện); 186 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 phường, 08 thị trấn và 111 xã). Thị xã Đông Triều có 39.721,55 ha (397,21 km2) diện tích tự nhiên, dân số 232.972 người; có 21 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường và 15 xã).Thị xã Đông Triều được thành lập ngày 11/3/2015, bao gồm: 6 phường (Đông Triều, Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê) và 15 xã (Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An, Việt Dân, Tân Việt, Hồng Phong, Tràng An, An Sinh, Bình Khê, Tràng Lương, Yên Thọ, Yên Đức, Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây), là thị xã cửa ngõ phía Tây tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã Đông Triều, ngoài 06 phường nội thị đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang thì đến nay các xã Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng; chất lượng hệ thống giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, đồng bộ đã và đang tạo không gian đô thị hiện đại trên địa bàn các xã.

Có thể thấy, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh trong những năm qua đã có tác động rất lớn đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân trên địa bàn các xã Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế. Quan hệ sản xuất, giao dịch hành chính, thương mại, văn minh đô thị của người dân đã dần chuyển sang môi trường đô thị, hiện đại hơn. Từ đó làm phát sinh nhiều vấn đề trong quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường do bộ máy quản lý hành chính Nhà nước theo quy định vẫn được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn.

 

 

Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 04 xã là yêu cầu cấp bách và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị để quản lý, điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Việc thành lập 04 phường cũng phù hợp với lộ trình quy hoạch và phát triển đô thị của thị xã theo quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh; theo đó, phấn đấu xây dựng, phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí là đô thị loại III trước năm 2020 và đô thị loại II vào năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, kết quả sau khi việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, nhưng có giảm 04 xã và tăng 04 phường. Thị xã Đông Triều không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính cấp xã (21 đơn vị) nhưng có tăng 04 phường và giảm 04 xã (từ 06 phường và 15 xã thành 10 phường và 11 xã).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với việc thành lập 04 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh như đề xuất tại Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, căn cứ vào Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã rà soát, đối chiếu, đánh giá toàn bộ tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả rà soát cho thấy, không có trường hợp nào chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thuộc diện phải tiến hành sắp xếp ngay trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 theo yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, các xã Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đều đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định. Việc thành lập 04 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục lập Đề án, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, hồ sơ các Đề án đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ và hợp lệ. Trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo đúng quy định.

Tuy nhiên, Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ thêm về số liệu các tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng với 04 xã dự kiến thành lập phường; về số liệu thu, chi ngân sách của xã Hồng Phong; về các tác động của hoạt động phát triển đô thị đến đời sống, việc làm của người dân trên địa bàn và vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức của các xã để đáp ứng bước chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị.

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành thành lập 04 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.  

Phát biểu kết thúc nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành./.

Thu Phương- Trọng QuỳnhCác tin liên quan:
  Thương mại điện tử: Cơ hội đưa nông sản vươn xa
  🥇Quảng Ninh xây dựng sàn thương mại điện tử riêng để tiêu thụ nông sản
  Quảng Ninh đưa na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  TX Đông Triều: Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử địa phương
  Thị xã Đông Triều đưa vào vận hành Sàn TMĐT Đông Triều Mart nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Na cho địa phương.
  ĐỂ NA ĐÔNG TRIỀU VƯỢT QUA MÙA DỊCH
  Xây dựng sàn Thương mại điện tử ĐÔNG TRIỀU MART
  Khai mạc "Tuần giới thiệu sản phẩm thủy sản và Ocop Quảng Ninh 2020 tại thị xã Đông Triều"
  Quảng Ninh: “Mảnh Đất Vàng” Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
  Đệ tứ Chiến khu Đông Triều vươn mình phát triển
  Khu dân cư hơn 500 tỉ đồng ở Quảng Ninh góp tên vào quĩ đất khủng của Hano-Vid
  Đông Triều (Quảng Ninh): Phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025
  Thị xã Đông Triều đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh
  Quảng Ninh: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Vùng du lịch tại Đông Triều
  Quảng Ninh lập quy hoạch 4.784 ha đất Đông Triều thành khu du lịch