Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 4/8/2020
 
  Danh mục

Trang chủ > Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều

22/05/2020 02:54:22 PM
Là các ô đất tại các xã phường: Mạo Khê, tràng Lương, Bình Khê, Yên Thọ, Đức Chính, Kim Sơn, Tân Việt Hồng Thái Đông, Tràng An thị xã Đông Triều.Các tin liên quan:
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã, phường: Yến Đức, Hoàng Quế, Mạo Khê thị xã Đông Triều
  Thông báo bán đấu giá là quyền sử dụng đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Xuân Sơn, Hồng Phong, Hoàng Quế, Yên Đức, Tràng Lương, Bình Dương.
  THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê đất thu tiền đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư trên địa bàn thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều